Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΕΛΛΑΔΑ Ενισχύσεις ΕΣΠΑ για εμπόριο, εστίαση & ιδιωτική εκπαίδευση !!


Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ερχεται νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 111,1 εκατ. ευρώ με επιδοτήσεις έως και 40% για το λιανικό εμπόριο, τα εστιατόρια και τα καφέ καθώς και τα ιδιωτικά σχολεία.


Πρόκειται για τη νέα δράση με τίτλο «αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς λιανεμπορίου και υπηρεσιών» και αφορά ειδικότερα τους κλάδους λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με το πρόγραμμα, που αναμένεται να προκηρυχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τον Απρίλιο, χρηματοδοτούνται τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

1 Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας.

2 Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία.

3 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων.

4 Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες δράσεις

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:

• εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος,

• ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης και

• πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι:

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο (websites).

• Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileportals).

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps).

• Ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).

• Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.ά.).

• Αξιοποίηση υποδομών cloud για τη διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων.

• Αξιοποίηση υποδομών appli-cationserviceproviders (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος.

• Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.

• Ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.).

• Στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων οι δράσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας Επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν:

Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.

Στρατηγική Διανομής: Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για δράση που χρηματοδοτείται και εξυπηρετεί τους επιχειρηματίες για τα ακόλουθα ζητήματα:

• τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος),

• τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD),

• τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές και

• τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).

• Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες κλπ.

• Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.

• Ροή μετρητών (Cash-Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Οι δικαιούχοι
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους κλάδους λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Τέλος, η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 έως 24 μήνες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ                                                                                                                                   ΠΗΓΗ ΕΘΝΟΣ.gr