Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ !!Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ ΑΕ), ανακοινώνεται ότι:

Με την αρ.πρωτ.128917/6-12-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης ε-γκρίθηκε τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 στη ΣΑΕ-071/8 και συγκεκριμένα στο έργο «Απαλλοτριώσεις του έργου Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγία Βαρβάρα – ‘Αγιοι Δέκα (Καστέλι) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά», (ενάριθμο 2014ΣΕ07180010) των πιστώσεων έτους 2016 από 500.000€ σε 2.000.000€.

Με την χρηματοδότηση των 2.000.000 € θα κατατεθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δα-νείων , από την οικονομική υπηρεσία του ΟΑΚ τις αμέσως επόμενες ημέρες , οι αποζημιώ-σεις των ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν με :
1. Την με αρ.Δ12/Φ92Η/6346/10-9-2012 απόφαση κήρυξης 1ης συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης του τμήματος «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» συν. ποσού 1.033.909,84€
2. Την με αρ.Δ12/Φ91Η/0/3736/8-5-2012 απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης της παράκαμψης Αγίας Βαρβάρας – Πανασός (κάτω τμήμα) του τμήματος «Αγία Βαρβάρα – Απομαρμά» συν. ποσού 70.715,8 €.
3. Την με αρ. Δ12/Φ90Η/03735/28-5-2012 απόφαση κήρυξης 1ης συμπληρωματι-κής απαλλοτρίωσης του τμήματος «Κατασκευή οδού Απομαρμά – ‘Αγιοι Δέκα (Καστέλλι)» συν. ποσού 895.374,36€

Η συντέλεση των 2 πρώτων απαλλοτριώσεων είναι απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής του τμήματος Αγία Βαρβάρα – Απο-μαρμά» του οποίου η σύμβαση υπογράφηκε πρόσφατα την 26η-10ου-2016, ενώ η συντέλε-ση της 3ης απαλλοτρίωσης έπρεπε να γίνει μέχρι την 26-12-2016 για να μην ανακληθεί λόγω παρέλευσης της 18μηνης προθεσμίας.

Η απόδοση των αποζημιώσεων στους δικαιούχους θα γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων , μετά την υποβολή των σχετικών δικαστικών αναγνωρίσεων των ιδιοκτητών, όπως ορίζει το άρθρο 8 του Ν. 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινή-των».

Επομένως μετά την παρακατάθεση των αποζημιώσεων και την συντέλεση των αναγκαστι-κών απαλλοτριώσεων κατά το άρθρο 9 του Νόμου 2882/2001, οι νομείς ή κάτοχοι των ακι-νήτων που απαλλοτριώθηκαν υποχρεούνται να παραδώσουν αυτά ελεύθερα, προκειμένου να εκτελεσθούν απρόσκοπτα οι εργασίες του έργου.