Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Σητείας


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείαςανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως οκτώ (8) µήνες, προκειµένου να υλοποιηθούν τα προγράµµατα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων θα είναι τα γραφεία του ∆ΟΚΑΣ στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (∆ΟΚΑΣ), Ανδρέα Παπανδρέου 6 Σητεία, Τ.Κ. 72300, υπόψη κας Ρασούλη Κατερίνας (τηλ. Επικοινωνίας 2843023775). Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00-14:00.